Virksomhedspolitik

Beskyttelse af miljøet

At være en etisk ansvarlig virksomhed er essentielt for vores virksomheds forretningsstrategi. Vi anser det for vores pligt at at beskytte det menneskelige og det naturlige miljø ved effektiv brug af ressourcer og ved at handle og agere på måder, der er udviklet til at forebygge forurening, fremme genbrug og bæredygtige anvendelse af naturlige ressourcer samt at minimere affald.

Vi forventer, at vores medarbejdere er bevidste om og respekterer det naturlige miljø omkring dem, uanset hvor de arbejder, og at de tager de nødvendige hensyn, der kræves for ikke at skade eller ødelægge miljøet som del af deres virke for Nordic Transport A/S. Vores medarbejdere forpligter sig til at overholde alle love, politikker, tilladelser og bestemmelser i henhold til miljølovgivningen samt hele tiden at forbedre virksomhedens miljøpræstation og ressourceeffektivitet. Det forventes ligeledes, at vores medarbejdere støtter leverandører, der deler vores forpligtelse til miljøvenlighed og bæredygtighed. 

“Det er vigtigt at vi i dag tager store beslutninger, så vi kan give vores børn en fremtid og en jordklode som de stadig kan benytte sig af” 

citat af virksomhedens administrerende direktør Mohammad Ali Al-karagholi

Digitalisering

Vi anvender IT-styringsprogrammer for at minimere vores øvrige papirforbrug og kørsel. Kørselsruter tilrettelægges og optimeres løbende, så spildkørsel med dertilhørende unødigt brændstofforbrug minimeres.

Samarbejdspartnere

Nordic Transport forpligter sig til udelukkende at indgå samarbejdsaftaler med andre virksomheder, der deler vores principper om, hvordan man driver forretning.

Retfærdig konkurrence- og samhandelspraksis

Nordic Transports virke skal overholde samtlige aspekter inden for lokale, nationale og internationale konkurrencemonopollovgivninger i alle lande, hvor vi
ønsker at drive forretning. Vi går ind for en retfærdig og åben global markedsplads baseret på princippet om lige vilkår for alle og anerkender hermed, at
vores konkurrencefordel opnås via levering af exceptionelle varer og ydelser og aldrig gennem uetiske eller ulovlige metoder. Vi stoler på, at vores medarbejdere baserer deres handel med kunder på retfærdige og ærlige metoder, og at de er præcise i deres diskussioner om salgsvilkår og -betingelser. Vi forventer, at vores medarbejdere handler ud fra et etisk standpunkt og aldrig gør brug af vildledende eller uretfærdige handelsmetoder – herunder gør brug af falsk eller vildledende reklame, falske fakturaer, nedgør konkurrenter eller participerer i industrispionage.

National-/international transport
Vi bærer alle i Nordic Transport A/S et individuelt ansvar for at kende og overholde alle gældende love og bestemmelser for betalt godskørsel i de(t) land(e), hvor transporten udføres. Hvis godstyper kræver særlige tilladelser og/eller uddannelser, skal disse ligeledes overholdes.

 
Anti-bestikkelse og anti-korruption

Nordic Transport har nul-tolerancepolitik, hvad angår bestikkelses- og korruptionshandlinger. Vi overholder alle anti-bestikkelses- og anti-korruptionslove i de lande, hvor vi driver forretning, ikke kun fordi det er vores juridiske pligt, men ligeledes fordi vi har forpligtet os til at drive forretning på etisk og ærlig vis.

Samarbejdspartnere

Nordic Transport har nul-tolerancepolitik, hvad angår bestikkelses- og korruptionshandlinger. Vi overholder alle anti-bestikkelses- og anti-korruptionslove i de lande, hvor vi driver forretning, ikke kun fordi det er vores juridiske pligt, men ligeledes fordi vi har forpligtet os til at drive forretning på etisk og ærlig vis.

Som medarbejder må du ikke:

  • • Tilbyde, love eller give (hverken direkte eller indirekte) økonomiske eller andre fordele, som kan tolkes som bestikkelse, til en person eller organisation i forventning om kommercielle fordele eller begunstigelse til virksomheden.
  • • Udøve nogen som helst form for upassende indflydelse på en embedsmand i dit eget eller andre lande.
  • • Aftale at modtage, acceptere, opnå eller anmode om (hverken direkte eller indirekte) økonomiske eller andre fordele som kompensation for at give personer eller organisationer særlige kommercielle fordele eller vilkår (fx tildeling af kontrakter, ansættelsestilbud, etc.).
  • • Tilbyde gaver, vederlag eller fordele til personer, velvidende at disse vil blive brugt til at facilitere enhver form for lovovertrædelse i henhold til lovgivning i dit eget eller andre lande.
  • • Tillade at nogen, der arbejder for Nordic Transport A/S (inkl. konsulenter, leverandører og andre tredjeparter), overtræder nogen af de ovennævnte ulovlige handlinger.
Dog forbyder denne politik ikke at vores medarbejdere opfører sig gæstfrit og imødekommende over for legitime forretningsmål i opbygningen af kundeforholdet. Alle gaver givet af en Nordic Transport A/S medarbejder skal være af passende form og pris. Gaver af lav værdi kan accepteres, hvis disse vil fremme et salg. Hvis du på noget punkt er usikker på punkter i denne politik, bedes du henvende dig til den HR-ansvarlige i din afdeling.

Personalepolitik

Ansættelsespolitik

Ansættelseskontrakter udarbejdes ud fra ordnede forhold og korrekt lønbehandling for alle.

Ved ansættelse af vores medarbejdere sikrer Nordic Transport A/S, at disse har ren straffeattest, dansk statsborgerskab eller gyldigt pas samt opholdstilladelse og arbejdstilladelse.

Vi samarbejder med landets kommuner via jobcentre med det mål at få ledige i job – herunder både fleksjob, jobtræning og som mentor gennem mentorordningen.

Vi instruerer alle vores medarbejdere i sikkerhed samt korrekt håndtering af materialer og eksekvering af arbejde.

Vores medarbejdere har stor medindflydelse på deres arbejdsgange og udførelse heraf.

Alle medarbejdere har ret til ferie og feriegodtgørelse i henhold til ferielovens bestemmelser.

Medarbejdere har til enhver tid ret til fravær ved sygdom og i forbindelse med barsel i overensstemmelse med barselslovens regler.

Arbejdsmiljø

Vi hylder alle de mange forskellige evner, færdigheder, baggrunde, erfaringer og perspektiver som enhver medarbejder i Nordic Transport medbringer. Vi tolererer hverken diskrimination, chikane, mobning eller anden uretfærdig praksis i udførelsen af vores daglige arbejde, og vi rekrutterer og underviser uden

hensyn til race, farve, køn, seksuel orientering, alder, religion, overbevisning, national oprindelse, handicap eller anden juridisk beskyttet status i de lande, hvor Nordic Transport A/S driver forretning.

Vi forpligter os i Nordic Transport A/S til at opføre os respektfuldt og socialt ansvarligt i forhold med medarbejdere, forretningspartnere. Vi overholder principperne i FN’s Verdenserklæring om menneskerettighederne og de fundamentale principper og rettigheder på arbejdspladsen, som er udarbejdet af International Labour Organisation i alle de lande, hvor vi er (eller vil være) til stede.

Dette betyder:

Vi støtter foreningsfrihed

Medarbejdere har ret til at blive, nægte at blive eller forblive medlem af en fagforening og give deres repræsentant mulighed for at mægle og forhandle på deres vegne.

Vi forbyder børnearbejde
Vi nægter at ansætte personer (i nogen jobfunktion) som enten ikke er ældre end den skolepligtige alder eller endnu ikke har nået minimumsalderen for at arbejde i et land, hvor vi har virke. Vi vil ligeledes heller ikke bevidst handle med andre virksomheder, som anvender børnearbejde.

Vi behandler medarbejdere humant.

Vi godkender (eller tolererer) ikke tvangsarbejde, fysisk misbrug eller anden
form for voldelig adfærd, hverken mod egne medarbejdere eller dem, som vi driver forretning med.

Vi respekterer medarbejderbidrag

Vores forfremmelser er baseret på kvalifikationer. Vi belønner desuden retfærdigt, tilskynder personlig- og faglig udvikling og fremmer effektiv kommunikation på alle forretningsniveauer.

Vi kompenserer retfærdigt

Vi sørger for, at lønsatser i alle de lande, hvor vi har virke, svarer til eller overgår
minimumsstandarden sat af landets egen regering eller anden lovgivende
forsamling, og vi gennemgår jævnligt lønniveauer.

Vi tilskynder løbende undervisning og udvikling

Vi ønsker, at alle vores medarbejdere opnår deres størst tænkelige potentiale. Chefer forpligter sig i forlængelse af deres rolle til at hjælpe deres medarbejdere med at nå disses optimale potentiale gennem løbende MUS-samtaler.

Vi støtter samfundsengagement.

Vi forpligter os til at udvikle gode forhold med de lokalsamfund, hvor vi har virke, og vi opmuntrer yderligere vores medarbejdere til at støtte velgørende donationer, deltage i skoleinitiativer, mentorskab af små forretninger, etc. Det er vigtigt altid at minde sig selv om, at hvad vores medarbejdere påtager sig på vegne af virksomheden har en markant effekt på vores succes og hjælper med at bygge ikke blot en etisk fremtid, men en bæredygtig fremtid for alle.

Sundhed og sikkerhed

Vi forpligter os til at overholde alle gældende sundheds- og sikkerhedsstandarder og -praksisser i driften af vores virksomheder for at beskytte og sikre medarbejdernes, besøgendes, samarbejdspartneres og offentlighedens velfærd. Vores fastlagte politikker og systemer er indført med en intention om at skabe en positiv, sikker kultur, og vi gennemgår og forbedrer derfor disse politikker og systemer regelmæssigt, baseret på vores bedste erfaringer og en anerkendelse af, at standarder altid vil ændre sig med tiden, i takt med at verden ændrer sig, og vi udvikler os som samfund og global civilisation.

Dispensation

Dispensation for hele eller dele af denne virksomhedspolitik eller andre politikker udstedt til implementering heraf, vil kun gives under særlige omstændigheder. Dog kun efter godkendelse af virksomhedens administrerende direktør.

Kontakt

Herunder finder du kontaktoplysninger på hovedansvarlige i Nordic Transport A/S.

HR Ansvarlige


Jylland

Nour Hejazi
Nh@Nordictransport.dk

Sjælland

Abdulrahman Hejazi
Ah@nordictransport.dk

Administrerende direktør

Mohammad Ali Al-karagholi

Medarbejderrepræsentant

Kontakt den HR-ansvarlige i din pågældende afdeling for at få oplyst, hvem medarbejderrepræsentanten er på nuværende tidspunkt.